Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » POŻYCZKA INNOWACYJNA  – FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.

POŻYCZKA INNOWACYJNA  – FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A.

Fundusz Górnośląski S.A. informuje, że z dniem 26.01.2024 roku rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie pożyczki innowacyjnej.

Dla kogo?

Pożyczki skierowane są do mikroprzedsiębiorców, małych oraz średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa śląskiego, spełniających łącznie następujące kryteria:

  1. w dniu jej udzielenia Przedsiębiorca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 20 Wytycznych Komisji dotyczących pomocy państwa na ratowanie
    i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz UE C 249/1 z 31.07.2014).,
  2. Przedsiębiorca nie podlega Wykluczeniu,
  3. Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 6 miesięcy,
  4. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której właściwa ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą – najpóźniej w dniu złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki, na terenie Regionu siedzibę (zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub prowadzącą działalność gospodarczą na terenie Regionu.

Na jaki cel?

Pożyczki udzielane są kwocie od 50.000,00 – 1 000.000,00 zł na cele inwestycyjne o charakterze innowacyjnym*, w tym na wkład własny do instrumentów dotacyjnych w ramach programów NCBiR, programu regionalnego lub innych programów wspierających sektor MŚP.

Pożyczka może finansować do 100% Wydatków Przedsiębiorcy.

Pożyczka może być przeznaczona na finasowanie kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizowaną Inwestycją do wysokości 15 % kwoty Pożyczki.

w szczególności na rzeczowe środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z działalnością innowacyjną

Na jakich warunkach?

Oprocentowanie korzystniejsze niż rynkowe, już od 2,84%*

Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 120 miesięcy.

Maksymalny okres karencji w spłacie kapitału pożyczki wynosi  12 miesięcy.

*wg. stanu na dzień 25.01.2024 roku stopa bazowa ogłaszana przez KE dla Polski wynosi 5,68%

Sposób zapłaty

W ratach miesięcznych.

Jak złożyć wniosek?

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie Pożyczki wraz z załącznikami w formie papierowej, bezpośrednio w placówce FG w Katowicach przy ul. Sokolskiej 8 lub w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 188, lub w Punkcie Obsługi Klienta w Częstochowie przy Al. Najświętszej Maryi Panny 34.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty na stronie Funduszu Górnośląskiego S.A.


Skip to content