Przejdź do treści
Strona główna » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.


Daty publikacji i aktualizacji
 • Data publikacji strony internetowej: 2023-10-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-23
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-11-13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Alina Sabuda, Menadżer ds. PR i Promocji: info@inkubatorsl.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu (+48) 32 / 342 22 30 wewn. 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.


Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna: ulica Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska

 • Do wejścia do budynku prowadzi utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 metra.
 • Wejście zapewnia dostęp do wszystkich części budynku, w których prowadzona jest działalność użyteczności publicznej.
 • Budynek wyposażony w windę umożliwiającą dostęp do wszystkich pięter.
 • Budynek nie jest wyposażony w pochylnie i informacje głosowe.
 • Brak dostępności pętli indukcyjnych do obsługi indywidualnej.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego zarówno na miejscu i on-line.
 • Szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • W sąsiedztwie budynku jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Brak zakazu wstępu z psem asystującym.
Skip to content