Przejdź do treści
Strona główna » Dotacja na start w biznesie

Dotacja na start w biznesie

Projektu „Dotacja na start w biznesie” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
CELEM PROJEKTU

był rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych firm zakładanych przez 66 uczestników projektu (40K,26M) z subregionu centralnego woj. śląskiego, powyżej 30 r.ż., pozostających bez zatrudnienia, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilno-prawnych, ubogich pracujących oraz imigrantów, reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa w okresie od 01.09.2020r. do 30.06.2022r.

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:

– szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy,
– wsparcie oficera dotacyjnego przy technicznym wypełnianiu biznesplanu,
– przyznanie środków finansowych na rozwój działalności w wysokości 23 050,00 zł,
– finansowe wsparcie pomostowe przez 6/12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowły:
1) Osoby powyżej 30 r.ż. (od dnia 30 ur.):
a) osoby bezrobotne, bierne zawodowo, zwłaszcza te znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:
-osoby w wieku 50 lat i więcej,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawne,
-osoby długotrwale bezrobotne,
-osoby o niskich kwalifikacjach
b) pozostałe grupy:
-reemigranci–(repatrianci)
-imigranci
-osoby ubogie pracujące
-osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
-osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Z wyłączeniem os. odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

WSPARCIE DOTACYJNE NIE JEST UDZIELANE OSOBOM, KTÓRE:

a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
c) zamierzały założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
d) zamierzały założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI:

Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

Okres realizacji projektu: 01 wrzesień 2020 r. – 31 czerwiec 2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 498 473,17 PLN

Skip to content