Przejdź do treści
Strona główna » „Nowy start – otwieram firmę!”

„Nowy start – otwieram firmę!”

logotypy Fundusz Europejski Program Regionalny, Województwo Śląskie, Śląski Inkubator Przedsiębiorczości, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Nowy start – otwieram firmę!” realizowany był ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, poddziałanie: 7.3.3. Promocja samozatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Celem głównym projektu było zwiększenie aktywizacji zawodowej 50 osób po 29 roku życia z woj. śląskiego, w tym 22 kobiet, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo poprzez oferowanie wsparcia w procesie podejmowania działalności gospodarczych do sierpnia 2018 roku.

KTO MÓGŁ UBIEGAĆ SIĘ DOTACJĘ  NA OTWARCIE DZIAŁNOŚCI GOSPODARCZEJ:

osoby po 29 roku życia (tj. od dnia 30-tych urodzin);
osoby bezrobotne (nie jest wymagane zarejestrowanie z PUP), nieaktywne zawodowo, należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka),
 – osoby niepełnosprawne,
 – osoby długotrwale bezrobotne,
 – osoby o niskich kwalifikacjach (tzn. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3  włącznie tj. maksymalnie średnie wykształcenie);

mieszkające na terenie woj. śląskiego,
które w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie prowadziły działalności gospodarczej.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Okres realizacji projektu trwał: 01 wrzesień 2016r. – 01 sierpień 2018r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna kwota dotacji na inwestycje: 23.000,00 zł.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA POMOSTOWEGO:

Maksymalna kwota wsparcia pomostowego na bieżące opłaty: 1 850,00 PLN / miesiąc przez pierwsze pół roku funkcjonowania firmy z możliwością przedłużenia do roku.

WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

Usługi szkoleniowo-doradcze będą oferowane w trzech kategoriach: podstawowa, średniozaawansowana, zaawansowana.   

WARTOŚĆ PROJEKTU:

2 569 671,55 PLN, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 2 441 187,97 PLN.

Skip to content