Przejdź do treści
Strona główna » Praca się opłaca

Praca się opłaca


Celem projektu był wzrost aktywności zawodowej 40 osób (22 kobiet i 18 mężczyzn) pozostających bez zatrudnienia, z woj. śląskiego, poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną, dostosowaną do zidentyfikowanych trudności i barier Uczestników projektu.

Logotypy Fundusz Europejski Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
UCZESTNICY PROJEKTU:

– osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin),
– pozostające bez pracy,
– osoby o niskich kwalifikacjach, czyli maksymalnie wykształcenie średnie,
– z województwa śląskiego.

OFERTA W RAMACH PROJEKTU:
1. Profesjonalne doradztwo zawodowe 
2. Pośrednictwo pracy
3. Warsztaty kompetencji miękkich/społecznych 
4. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
5. Ubezpieczenie NNW
6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
7. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
8. Stypendium szkoleniowe nawet do 881,00 zł  (liczba godzin szkoleniowych od których uzależniona jest wysokość stypendium, będzie zależała od wybranej tematyki i zakresu szkolenia),
9. Pracę na umową o pracę, w tym wynagrodzenie nawet do 5.568,59 zł brutto [1].
10. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy do 4.500,00 zł netto.

[1] Wynagrodzenie obejmuje również składki ZUS płacone przez pracodawcę i jego wysokość uzależniona jest od branży w której będziesz podejmował zatrudnienie.

KTO MÓGŁ ZOSTAĆ PRACODAWCĄ I JAKIE BYŁY JEGO OBOWIĄZKI:

1. Pracodawca z sektora prywatnego, z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych
2. Musi zostać zachowany wymóg osiągnięcia wzrostu netto liczby pracowników w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy (zakaz finansowania bieżącego zatrudnienia).
3. Musi zostać zachowany wymóg zatrudnienia pracownika przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu udzielania wsparcia w ramach projektu na minimum pół etatu.

Całkowita wartość projektu: 2 242 843,14 zł
Wartość dofinansowania UE: 2 130 700,98 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2021 r. 

Beneficjent projektu: Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, przy ul. K. Goduli 36.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.3 Poprawa Zdolności Do Zatrudnienia Osób Poszukujących Pracy i Pozostających Bez Zatrudnienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Skip to content