Przejdź do treści
Strona główna » Szansa na (samo) zatrudnienie

Szansa na (samo) zatrudnienie

Logotypy Fundusz Europejski Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Województwo Śląskie, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Szansa na (samo)zatrudnienie” realizowany był ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy, działanie: 7.4. Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), poddziałanie: 7.4.2. Outplacement, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było złagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw w regionie poprzez wsparcie 30 (18K,12M), pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z woj. śląskiego, w nabyciu nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnieniu/poszerzeniu posiadanych kwalifikacji i dostosowaniu ich do potrzeb lokalnego rynku pracy lub w podjęciu samozatrudnienia w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2022r.

Projekt był podzielony na 2 ścieżki: szkoleniowa i dotacyjna. Uczestnik projektu mogli wziąć udział tylko w jednej z nich.

ŚCIEŻKA DOTACYJNA – DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

wsparcie doradcy zawodowego,
wsparcie psychologa,
szkolenia na etapie poprzedzającym założenie firmy,
przyznanie środków finansowych na rozwój działalności w wysokości 23 050,00 zł,
finansowe wsparcie pomostowe przez 6/12 m-cy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w wysokości minimalnego wynagrodzenia krajowego.

ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA – DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

wsparcie doradcy zawodowego,
wsparcie pośrednika pracy,
wsparcie psychologa,
warsztaty aktywizacyjne,
szkolenia zawodowe wybrane przez Uczestnika projektu,

UCZESTNICY PROJEKTU:

Wsparciem zostali objęci pracownicy z woj. śląskiego, zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu (dzień podpisania Umowy uczestnictwa w projekcie).

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności oraz objętych dozorem elektronicznym. 

WSPARCIE DOTACYJNE NIE JEST UDZIELANE OSOBOM, KTÓRE:

a) posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu;
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać  ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

WARUNKI OTRZYMANIA DOTACJI:

działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu jest prowadzona co najmniej przez okres minimum 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS). Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego.

CZAS TRWANIA PROJEKTU:


Okres realizacji projektu: 01 wrzesień 2020 r. – 30 czerwiec 2023 r.

PRZEWIDYWANA LICZBA  DOTACJI: 23
PRZEWIDYWANA LICZBA  SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: 7

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 696 505,88 PLN

Skip to content