Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » DOFINANSOWANIE DLA MŚP

DOFINANSOWANIE DLA MŚP

Już niebawem pojawi się ogłoszenie o konkursie do działania 10.3 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji – Mikroinwestycje w MŚP.

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Projekt będzie musiał przyczyniać się do transformacji województwa śląskiego m.in. poprzez dywersyfikację lub zasadniczą zmianę (w tym automatyzację) procesu produkcji. Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych jak i usługowych. Wsparcie będzie udzielane na aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Dodatkowo przewiduje się wsparcie szkoleń pracowników.

  • dla projektów realizowanych przez mikro i małe przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych
  • dla projektów realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa maksymalny procent dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych,

Kosztem niekwalifikowalnym jest podatek VAT od towarów i usług

Konkurs przewidziany jest w terminie 05.09.2023 do 26.09.2023 

Minimalna wartość dofinansowania, o którą będą musieli ubiegać się Wnioskodawcy wynosi 500 000,00 PLN.

Wartość ogółem projektu nie może przekroczyć 2 000 000,00 PLN. Są to wartości obowiązujące do etapu podpisania umowy włącznie.
Pomoc będzie udzielana w formie pomocy de minimis. Wsparcie będzie miało charakter dotacji.

W ramach tego działania docelowo mają być finansowane koszty zakupu środków trwałych i oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Z wyłączeniem kosztów zakupu nieruchomości, robót i usług budowlanych.

Pomagamy w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych! 

Zapraszamy do współpracy:

Sylwia Antoszczak – Galasińska – Menadżer ds. Projektów 
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl

Aleksandra Karaś – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl 


Skip to content