Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » DOFINANSOWANIE NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

DOFINANSOWANIE NA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ

Już 28 marca ogłoszony zostanie konkurs przez Bank Gospodarstwa Krajowego na dotacje w formie premii ekologicznej dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

Co można sfinansować?

Inwestycje, Efektywność energetyczna i OZE

1.1.  Nabycie środków trwałych (innych niż nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości)

1.2.  Nabycie robót i materiałów budowlanych

1.3.  Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej

Poziom dofinansowania: max 60%

2.1.Usługi doradcze związane bezpośrednio z realizacją projektu, świadczone przez doradców zewnętrznych. Mogą to być np. studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, audyty niezbędne do realizacji projektu. Nie jest możliwe w ramach tej kategorii sfinansowanie wydatków innych – np. związanych z wprowadzaniem produktów do sprzedaży (np. uzyskanie certyfikatów), itp.

Poziom dofinansowania: max 50%

Przykłady przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej:

  • przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
  • modernizacja lub wymiana urządzeń, instalacji, sieci, izolacji instalacji przemysłowych,
  • odzyskiwanie energii, w tym w szczególności odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych przez instalację lub modernizację systemów, układów urządzeń i procesów przemysłowych lub energetycznych,
  • zastępowanie niskoefektywnych energetycznie źródeł ciepła, które wykorzystują paliwa (stałe, ciekłe, gazowe) lub energię elektryczną.

Pomoc nie może zostać przyznana w przypadku, gdy usprawnienia związane z osiągnięciem wyższej efektywności energetycznej są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez wnioskodawcę już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują.

Kwalifikowalne w ramach projektu są jedynie te wydatki, które służą do realizacji inwestycji ekologicznej. Wszelkie kwoty wydatków podaje się wartościach netto. 

Aby ubiegać się o premię ekologiczną należy:

  • złożyć wniosek o wydanie promesy kredytowej lub zawarcie warunkowej umowy kredytu ekologicznego w jednym z banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu ekologicznego,
  • złożyć w BGK wniosek o dofinansowanie,
  • podpisać umowę kredytu ekologicznego, o ile wcześniej wraz z wnioskiem o dofinansowanie w BGK złożono promesę kredytową,
  • podpisać umowę o dofinansowanie z BGK,
  • zrealizować co najmniej 25% planowanej wartości wydatków kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,
  • złożyć w BGK wniosek o płatność.

Dla kogo?

Mikroprzedsiębiorstwa, Małe przedsiębiorstwa, Średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa small mid-caps, Przedsiębiorstwa mid-caps

Harmonogram konkursu

25 kwietnia 2024 r. – rozpoczęcie składania wniosków

25 lipca 2024 r. – zakończenie składania wniosków

Jak się ubiegać?

Zgłoś się do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Dział Przedsiębiorczości

Aleksandra Karaś – Menadżer ds. Projektów
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 104
tel.kom. +48 798 154 546
e-mail: a.karas@inkubatorsl.pl 

Sylwia Antoszczak – Galasińska – Menadżer ds. Projektów 
tel.:(+48) 32 / 342 22 30 wewn. 106
tel.kom. +48 798 154 559
e-mail: s.antoszczak@inkubatorsl.pl


Skip to content