Przejdź do treści
Strona główna » Aktualności » OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERA DO WSPÓLNEGO PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU – Wydłużenie terminu naboru do 10.01.2024 r
Śląski Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ogłasza otwarty nabór dla podmiotów na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.
Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 39 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. 2022 poz. 1079).
I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie wniosku projektowego w ramach Działania FESL.10.20 Wsparcie na założenie działalności gospodarczej i realizacja przez każdego z Partnerów części zadań służących osiągnięciu celów konkursu tj. Umożliwienie regionom i ludności łagodzenia wpływających na społeczeństwo, zatrudnienie, gospodarkę i środowisko skutków transformacji w kierunku osiągnięcia celów Unii na rok 2030 w dziedzinie energii i klimatu oraz w kierunku neutralnej dla klimatu gospodarki Unii do roku 2050 w oparciu o porozumienie paryskie. Opis działania: W ramach Działania realizowane będzie wsparcie na zasadach dotyczących projektów o charakterze outplacementowym, dotyczące realizacji indywidualnej ścieżki przedsiębiorczości dla uczestników projektów (dotacje na zakładanie działalności gospodarczej). Głównie w ramach projektu wspierane będą osoby, których obecne lub ostatnie zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej. Dlatego głównym celem partnerstwa jest dotarcie z informacją o projekcie do tej grupy osób i ich rekrutacja zapewniająca tworzenie trwałych działalności gospodarczych.

II. Zakres tematyczny projektu

W ramach ścieżki przedsiębiorczości realizowanej w projekcie outplacement
elementami obligatoryjnymi wsparcia będą (łącznie):

 • działania weryfikacyjne i przygotowawcze do założenia działalności gospodarczej,
  obejmujące ocenę umiejętności, predyspozycji zawodowych oraz motywacji
  kandydata do projektu, przeprowadzoną przez Doradcę Zawodowego oraz
  indywidualne wsparcie dla uczestnika projektu obejmujące doradztwo / szkolenia
  związane z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (wparcie przed
  założeniem działalności gospodarczej),
 • bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla uczestników
  projektu (wsparcie po zarejestrowaniu działalności gospodarczej). Maksymalny
  limit wsparcia dotacyjnego dla jednego uczestnika projektu: 100 000,00 PLN netto.
Wymagania wobec Partnera.
 1. Posiada status:
 • ogólnie: Administracja publiczna, Instytucje nauki i edukacji, Instytucje ochrony zdrowia, Instytucje wspierające biznes, Organizacje społeczne i związki wyznaniowe, Osoby fizyczne, Partnerstwa, Partnerzy społeczni, Przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne, Służby publiczne;
 • szczegółowo: Instytucje otoczenia biznesu, Instytucje rynku pracy, Izby gospodarcze, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Klastry, Kościoły i związki wyznaniowe, MŚP, Organizacje pozarządowe, Organizacje zrzeszające pracodawców, Partnerstwa instytucji pozarządowych, Partnerzy gospodarczy, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Samorządy zawodowe, Związki zawodowe.
 1. Potencjalny Partner NIE może ubiegać się o udział w partnerstwie, jeśli:
  a. został wykluczony z możliwości otrzymania środków europejskich na podstawie:
  – art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
  – art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  – art. 9 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
  b. złożył nieprawdziwe oświadczenie o niekaralności
  c. zastosowane zostały środki sankcyjne za bezpośrednie lub pośrednie wspieranie działań wojennych Federacji Rosyjskiej.
 2. Partner ma siedzibę na terenie jednego z 7 podregionów woj. śląskiego, tj.: podregionu katowickiego, sosnowieckiego, tyskiego, bytomskiego, gliwickiego, rybnickiego oraz bielskiego.
 3. Partner ma siedzibę dostępną architektonicznie tj. dostępną dla osób niepełnosprawnych zgodnie ze Standardem architektonicznym opisanym w Załączniku nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027.
 4. Partner jest podmiotem funkcjonującym w kluczowym dla TPST środowisku podlegającemu procesowi transformacji, czyli podmiotem z branży górniczej lub okołogórniczej.
  Branża górniczą -zaliczone podmioty działające w obszarze o kodach Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z Sekcji B – GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE.
  Branża okołogórnicza – przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza jest uzależniona
  od sektora górnictwa.
  Partner działa w branży okołogórniczej, jeżeli:
 • dostarcza produkty oraz usługi dla sektora górniczego (w tym m.in. produkcja maszyn i urządzeń górniczych, dostawcy specjalistycznych materiałów, usługi napraw i konserwacji urządzeń górniczych, dostawa wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych) i usługi wspomagające górnictwo;
 • albo prowadzi działalność usługową lub handlową w bezpośredniej bliskości od aktywnie funkcjonujących na dzień złożenia wniosku kopalń i zakładów górniczych;
  Bezpośrednia bliskość oznacza zależność pomiędzy działalnością Partnera a działalnością kopalni bądź zakładu górniczego ze względu na bezpośrednią bliskość – lokalizację. Bezpośrednia bliskość podlega ocenie przez oceniającego z uwzględnieniem lokalizacji kopalni bądź zakładu górniczego, profilu działalności prowadzonej przez Partnera a także jego konkurencji w ocenianej bliskiej odległości.
 • albo prowadzi działalność w sektorze metalowym bądź jest wytwórcą energii elektrycznej lub ciepła w oparciu o dostawy węgla.
 1. Przedstawi opis koncepcji udziału potencjalnego Partnera w projekcie.
 2. Posiada doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/inicjatyw o podobnym charakterze.
 3. Będzie uczestniczył w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz zarządzanie projektem, przy czym Partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
 4. Wniesie do projektu zasobów ludzkich (w tym potencjału kadrowego zaangażowanego w realizację projektu), organizacyjnych, technicznych lub finansowych.
 5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
  Wymagania wobec Partnera.

Uwaga: ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

III. Kryteria wyboru
 1. Kryteria formalne:
 1. Oferta została złożona we wskazanym terminie.
 2. Podmiot należy do branży górniczej lub okołogórniczej.
 3. Podmiot posiada siedzibę na jednym z podregionów woj. śląskiego, tj.: podregionu katowickiego, sosnowieckiego, tyskiego, bytomskiego, gliwickiego, rybnickiego oraz bielskiego.
 4. Wniesione do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe pozwalają na prawidłowe wykonanie zadań w projekcie.
 5. Wraz z ofertą złożono wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
 6. Oferta jest podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu.
 1. Kryteria merytoryczne:
 1. Potencjał kadrowy, organizacyjny, techniczny lub finansowy – oferowany wkład Partnera w realizację projektu – max. 50 pkt. Ocenie podlegać będą:
 • zasoby ludzkie – potencjał kadrowy wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia oraz z podaniem ról/zadań w projekcie: – max 40 pkt.
  • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej– 10 pkt
  • za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji rekrutacji osób, których zatrudnienie było w branży górniczej lub okołogórniczej – 20 pkt
  • za wykazanie min. 1 osoby, która posiada doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych z EFS – 10 pkt
 • potencjał organizacyjny, techniczny i zasoby materialne oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu – max 10 pkt:
  •  wykazanie posiadania biura/siedziby wraz z niezbędnym sprzętem biurowym – 10 pkt.
 1. Doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze i/lub realizacji projektów partnerskich – max 10 pkt.:
 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów/inicjatyw o podobnym charakterze – max 5 pkt.
 • doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – max 5 pkt.
 1. Koncepcja udziału Partnera w projekcie – zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań – max. 40 pkt.
  Partnerem zostanie wybrany podmiot spełniający wszystkie wymagania formalne oraz uzyska największą liczbę punktów w trakcie oceny kryteriów merytorycznych.
IV. Wymagane dokumenty
 1. Oferta złożona na Formularzu Oferty podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 2. Aktualny statut/regulamin podmiotu – o ile dotyczy.
 3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni zamknięty rok zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) lub uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (jeśli dotyczy).
 4. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prywatnych, ani wobec innych podmiotów – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.);
 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2021 poz. 1745);
 • art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2023 poz. 659);
 • według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 1. Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy czynności w tym np. podpisywanie umów oświadczeń, będą składały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem)
 2. Informacje potwierdzające posiadanie wymaganego potencjału kadrowego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się z Ogłoszeniem o naborze i o braku uwag do niniejszego Ogłoszenia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 4. Oświadczenie o przystąpieniu do wspólnej pracy przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu w wymiarze niezbędnym do przygotowania wniosku aplikacyjnego – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
 5. Inne niż ww. dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty (np. rekomendacje).
V. Termin, miejsce i sposób składania ofert
 1. Ofertę wraz z załącznikami należy przedstawić w języku polskim w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
 2. Oferta powinna zawierać wszystkie informacje zgodnie z wymaganiami ogłaszającego wobec partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Oferta, która nie spełnia wymagań formalnych lub oferta, do której nie dołączono wszystkich wymaganych załączników podlega odrzuceniu i nie będzie rozpatrywana pod względem merytorycznym.
 4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć:
 5. Oferta oraz inne załączniki (wskazane w punkcie V) muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu podmiotu składającego ofertę.
 1. w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera” na adres: Śląski Inkubator przedsiębiorczości sp. z o.o., ul. K. Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska.
 2. w formie dokumentu elektronicznego (tj. oferta wraz z wymaganymi załącznikami) podpisanego przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego, przesłać jako załącznik do wiadomości (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres e-mail:info@inkubatorsl.pl , w tytule wiadomości (e-mail’a) podając: nazwę oferenta oraz informację „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnera”.
 1. Termin składania ofert:
 1. Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 05.01.2024 r.
 2. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Liczy się moment wpływu oferty do Śląskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sp. z o.o.
 4. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
VII Pozostałe informacje.
 1. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
 1. Wyboru jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu.
 2. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Negocjacji warunków realizacji zadania.

Wszelkie pytania związane z prowadzonym naborem należy kierować w formie pisemnej na adres: info@inkubatorsl.pl  lub telefonicznie 323422230 wew. 106.


Skip to content